Words Details

सब्बल

  • in English : sabbal
  • Location : East Vidarbha

Word Description

लोखंडी पहार या शब्दासाठी वापरण्यात येणार समानार्थी ग्रामीण शब्द.