Words Details

जीव उलार - वालार होणे

  • in English : ular walar
  • Location : Bhandara District, Chandrapur District

Word Description

जीव घाबरणे, किंवा खूप अस्वस्थ वाटणे. उदा. ऊन ( तपन ) हो का काहोजी हे, जीव कसा उलार - वालार लागून राहिला आहे !