Words Details

कोनोळा

  • in English : Konola
  • Location : East Vidarbha

Word Description

कोनोडा, कोपरा... e.g. कोनोळ्यात ठेवला आहे तिथे ... ( म्हणजे खोलीच्या एखादया कोपऱ्यात ठेवले आहे )