Words Details

कोंटा

  • in English : Konta
  • Location : East Vidarbha

Word Description

कोपरा, गावाच्या कोंट्या वर घर आहे त्याचे.