Words Details

भोकणटिकला

  • in English : Bhokantikla
  • Location : Bhandara District

Word Description

भोकणटिकला - blind (generally speak angrily to non-blind) समानार्थी शब्द: भोकणा, अंधरा शु.म. आंधळा (डोळस व्यक्तीस रागाने उच्चारण्यात येणारा शब्द). वा.उ. - 1. *भोकणटिकले* ते कोंटयातली फराकही दिसे नाई का तुले? 2. पक्काच *भोकणटिकल्या* दिसते बे हा