Words Details

सुलुप

  • in English : Sulup
  • Location : Bhandara District

Word Description

सुलुप - side of regular road शु. म. - रस्त्याच्या कडेने वा.उ. - 1. *सुलपा सुलपानं* जाजो गा आजा 2. तो तुले *सुलपावरच* भेटल पुड्या खात, पायजो कदी!!!